Algemene voorwaarden

 1. Gegevens en identiteit

  Bergsma Vouwfietsen V.O.F. Vestigingsadres:

  Dobbe 17, 8032JV, Zwolle.

   

  Telefoonnummer: 0640827839
  E-mail adres: info@bergsmavouwfietsen.nl

  Marktplaats: bergsmavouwfietsen – UserID: 21081025 Facebook: facebook.nl/bergsma-vouwfietsen

  Bereikbaarheid: volgens openingstijden

   

  KVK nummer: 74394134

  BTW nummer: NL589879082B01 IBAN: NL16KNAB0258754877

   

 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden en eventuele extra geldende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten namens Bergsma Vouwfietsen en dienen alvorens bij de klant kenbaar te zijn.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien er om gevraagd wordt kunnen deze algemene voorwaarden ten alle tijden redelijkerwijs ter handen worden gesteld.

 

3. Privacy en gegevens gebruik

 1. Bergsma Vouwfietsen verwerkt persoonsgegevens van de klant doordat de klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de klant deze zelf aan Bergsma Vouwfietsen verstrekt.

 2. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig ter beschikking aan Bergsma Vouwfietsen.

 3. Onder relevante gegevens wordt minimaal gezien:

  1. Voor- en achternaam

  2. Adresgegevens

  3. Telefoonnummer

  4. E-mailadres

  5. E.v.t. bankrekeningnummer

 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter bechikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.

 5. De persoonsgegevens van de klant die vermeld worden door Bergsma Vouwfietsen worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Bergsma Vouwfietsen;

  1. De overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtigingen jegens de klant nakomen.

  2. De klant optimale service verlenen.

  3. De klant in geval van gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

 6. Bergsma Vouwfietsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling

  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  5. Om goederen en diensten bij u af te leveren

  6. Bergsma Vouwfietsen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  7. Bergsma Vouwfietsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 7. Bergsma Vouwfietsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergsma Vouwfietsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 8. Bergsma Vouwfietsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 9. Bergsma Vouwfietsen neemt de bescherming van de klant gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 10. Gegevens van de klant worden bewerkt en opgeslagen in het administratiesysteem en boekhoudsysteem van Bergsma Vouwfietsen.

 11. Bergsma Vouwfietsen garandeert zover mogelijk gemaakt dat de gegevens van de klant veilig zijn.

 12. De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergsma Vouwfietsen en heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen. De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@bergsmavouwfietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bergsma Vouwfietsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 13. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergsmavouwfietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Nieuw en gebruikt

 1. Bergsma Vouwfietsen heeft een aanbod van nieuwe en gebruikte vouwfietsen, onderdelen en accessoires.

 2. Op alle producten gelden dezelfde voorwaarden tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. Hoewel Bergsma Vouwfietsen zich inspant alle montage en/of installatie werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren draagt Bergsma Vouwfietsen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in geval van opzet of grove schuld.

 

5. Prijzen

 1. Alle prijzen die Bergsma Vouwfietsen hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief eventueel overige kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle vouwfieten worden afgemonteerd; montage kosten worden door Bergsma Vouwfietsen niet in rekening gebracht bij de klant.

 3. Alle prijzen die Bergsma Vouwfietsen hanteert voor zijn producten of diensten die kenbaar zijn gemaakt kan Bergsma Vouwfietsen ten alle tijden wijzigen.

 4. Verhoging van de prijzen van producten of onderdelen die Bergsma Vouwfietsen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 5. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 5.4, tenzij de verhoging een gevolg is van een wettelijke regeling.

 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening zoals bijvoorbeeld reparatie werkzaamheden wordt door Bergsma Vouwfietsen vastgesteld op basis van werkelijke bestede uren en het dan geldende uurtarief.

 7. De prijs wordt berekend volgens de geldende uurtarieven van Bergsma Vouwfietsen geldend in de periode waarin hij de werkzaamheden verricht tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het geldende uurtarief wordt vooraf bekend gemaakt aan de klant.

 8. Indien partijen voor een dienstverlening door Bergsma Vouwfietsen een totaalbedrag zijn overeengekomen of een indicatie is gegeven van de totaalprijs is dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 9. Bergsma Vouwfietsen is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken zonder de klant vooraf op de hoogte te stellen.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen dient Bergsma Vouwfietsen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uit komt.

 12. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Bergsma Vouwfietsen op te zeggen indien hij niet akkoord is met de prijsverhoging.

 13. Bergsma Vouwfietsen hanteert geen laagste prijs garantie.

 

6. Betaling

 1. Alle overeenkomsten waarbij er een betaling vanuit de klant vereist is worden direct afgerekend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij een overeenkomst op afstand wordt er gewacht tot de betaling bij Bergsma Vouwfietsen is binnengekomen of tot er voldoende bewijs is dat de betaling onderweg is voordat de producten worden opgestuurd.

 3. Bergsma Vouwfietsen en de klant kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt er geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn 14 dagen.

 4. De klant moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt Bergsma Vouwfietsen na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de klant de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag Bergsma Vouwfietsen rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken met een minimum van €40.

 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Bergsma Vouwfietsen dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bergsma Vouwfietsen te betalen.

 8. In het geval dat er creditering overeengekomen is moet Bergsma Vouwfietsen binnen 14 dagen na melding overgaan tot betaling aan de klant mits er aan de voorwaarden en/of afspraken is voldaan.

 9. Bergsma Vouwfietsen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bergsma Vouwfietsen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Bergsma Vouwfietsen. Bergsma Vouwfietsen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van het retentierecht.

 10. BergsmaVouwfietsen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen. Tot die tijd mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderzins bezwaren.

 11. Wanneer Bergsma Vouwfietsen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Bergsma Vouwfietsen het recht om schadevergoedingen, gederfde winst en rente te vorderen.

 12. De klant verplicht zich eigendommen van Bergsma Vouwfietsen voldoende te verzekeren tegen onder andere brand, diefstal en ontploffings- en waterschade. De klant geeft op eerste verzoek van Bergsma Vouwfietsen de polis van de verzekeringen ter inzage.

 13. Bergsma Vouwfietsen accepteert:

  1. Contante betalingen.

  2. Pin betalingen.

  3. Overboekingen via de bank waarbij bewijs door de klant direct geleverd kan worden.

  4. Betalingen via betaalverzoeken van de bank, Tikkie of Marktplaats.

 14. Bergsma Vouwfietsen stuurt de factuur naderhand binnen 5 werkdagen op, op het door de klant opgegeven mail adres doch uiterlijk voor de 15e van de maand die volgt op maand waarin is geleverd. Op deze factuur dient minimaal te staan;

  1. BTW nummer en KVK nummer van Bergsma Vouwfietsen

  2. Het BTW bedrag.

  3. De factuurdatum en het factuurnummer.

  4. Naam en adres van zowel de klant als Bergsma Vouwfietsen.

  5. Welke producten of diensten er geleverd zijn/worden en hoeveel.

 

7. Levering en levertijd bij overeenkomst op afstand

 1. Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats door Bergsma Vouwfietsen tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Indien het product op foutief adres afgeleverd is dient er alvorens vastgesteld te worden wie er verantwoordelijk is;

  1. Bergsma Vouwfietsen is verantwoordelijk voor het afleveren op het foutieve adres; Bergsma Vouwfietsen zal redelijkerwijs er alles aan doen om het verzonden product terug te halen en alsnog het product te leveren bij het door de klant opgegeven adres. Indien dit binnen 6 weken niet lukt mag de klant de koop ontbinden en zal Bergsma Vouwfietsen binnen 14 dagen na kennis geving van ontbinding over gaan tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag.

  2. Vervoerder is verantwoordelijk voor het afleveren op het foutieve adres;

   Bergsma Vouwfietsen stuurt alle vouwfietsen verzekerd op. Indien het product niet binnen een redelijke termijn alsnog aan het door de klant opgegeven adres geleverd kan worden heeft de klant recht op een nieuw product, in geval van een 2e hands product doet Bergsma Vouwfietsen een evenredig aanbod of heeft de klant recht op een teruggave van het gehele aankoopbedrag.

  3. De klant is verantwoordelijk voor het afleveren op het foutieve adres;

   De klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de adres gegevens of een door de klant aangewezen derde. De klant is zelf verantwoordelijk voor het terug halen van het geleverde product. Klant is verplicht alsnog aan alle betalingsverplichtigen te voldoen.

 4. Bij te late betaling door de klant stelt Bergsma Vouwfietsen zich niet veranwoordelijk voor een verlate levering.

 5. De door Bergsma Vouwfietsen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Hierbij rekening houdend met de wettelijke termijn van 6 weken levertijd. Wanneer Bergsma Vouwfietsen binnen 6 weken het product niet geleverd heeft mag de klant alsnog de koop ontbinden en moet Bergsma Vouwfietsen binnen 14 dagen na kennis geving van ontbinden over gaan tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag.

 6. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Bergsma Vouwfietsen.

 7. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijk levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

 8. Transport kosten komen voor rekening van de klant tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 9. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de bezorger een aantekening te laten maken. Bij gebreke hiervan kan Bergsma Vouwfietsen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade door bezorging.

 10. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

8. Aankoop in de winkel

 1. Bergsma Vouwfietsen stelt voor de klant voldoende doch redelijke tijd en mogelijkheden om de producten te inspecteren en beoordelen. De klant mag ten alle tijden zover mogelijk een proefrit maken op de vouwfietsen indien de klant voorzichtig en naar behoren met de vouwfietsen om gaat.

 2. Wanneer een product niet op voorraad is zal Bergsma Vouwfietsen ter plekke een indicatie geven van de verwachte levertijd. Bergsma Vouwfietsen is hierbij afhankelijk van de leverancier en stelt zich niet verantwoordelijk voor vertraging van levering.

 3. Bergsma Vouwfietsen kan indien gewenst vragen om een aanbetaling te doen. Deze aanbetaling is ten minste 10% en maximaal 50% van het totale aankoopbedrag. Een grotere vooruitbetaling mag Bergsma Vouwfietsen alleen eisen als dit samen met de klant expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

 4. Bij vouwfietsen op bestelling waarbij een aanbetaling is gedaan heeft de klant geen recht op terugbetaling van de aanbetaling indien klant de bestelling annuleert.

 

9. Inruilen

 1. Bergsma Vouwfietsen inspecteert de vouwfietsen grondig en bepaald direct de inruilwaarde.

 2. De inruilwaarde wordt bepaald door de leeftijd, de staat van de vouwfiets en wat de vouwfiets bij aanschaf heeft gekost. De waarde wordt bepaald aan de hand van ervaring en Bergsma Vouwfietsen ontleent zich geen rechten op de genoemde inruilwaarde en/of het aanbod.

 3. De klant staat volledig vrij het aanbod af te slaan of aan te nemen.

 4. Bij een overeenstemming wordt het framenummer van de vouwfiets ter plekke gecontroleert op diefstal in de landelijke database van de politie ‘’Stopheling’’.

 5. De klant en Bergsma Vouwfietsen tekenen beide een afstandsverklaring waarin in minimaal is opgenomen;

  1. De inruilwaarde van de vouwfiets.

  2. Persoonsgegevens van de klant. Minimaal een naam, adres en telefoonnummer.

  3. Bedrijfs gegevens van Bergsma Vouwfietsen.

  4. Het framenummer, de kleur en het merk van de vouwfiets. Bij een onbekend merk wordt een omschrijving genoteerd.

  5. De datum van ondertekening.

 6. Klant ontvangt tesamen met de factuur een kopie van de afstandsverklaring, indien gewenst door de klant moet BergsmaVouwfietsen ten alle tijden ook direct een kopie aan de klant mee kunnen geven.

 7. In geval van ruilen en/of retourneren kan de klant geen aanspraak maken op de ingeruilde vouwfiets. Na afronding van de koop is de ingeruilde vouwfiets eigendom van Bergsma Vouwfietsen.

 

10.Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan;

  1. De aankoop is in de winkel gedaan.

  2. Klant stelt binnen 24 uur na levering Bergsma Vouwfietsen op de hoogte via Marktplaats, Messenger, WhatsApp, SMS, e-mail, telefoon of per post.

  3. Het product wordt teruggebracht of verzonden in de originele verpakking en/of originele staat.

  4. Het product is nog ongebruikt. Een gebruikte vouwfiets dient in dezelfde staat als aks bij aankoop weer aangeboden te worden.

  5. Het product is onbeschadigd.

  6. Het product wordt uiterlijk binnen 2 dagen op afspraak terug gebracht naar Bergsma Vouwfietsen.

  7. Alle transportkosten komen voor rekening van de klant.

 2. BergsmaVouwfietsen geeft geen geld terug.

 3. Afgeprijsde artikelen en op maat gemaakte artikelen of voor de klant speciaal aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 4. Alle bijhorende onderdelen en accessoires dienen samen met het product weer ingeruild te worden tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

11.Bedenktijd, herroepingsrecht en retourneren

 1. De klant heeft het recht om 14 dagen na levering van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. In geval van meerdere producten in 1 bestelling gaan de 14 dagen bedenktijk in op dag dat het laatste product ontvangen is.

 2. De klant dient altijd schriftelijk gebruik te maken van het herroepingsrecht doormiddel van Marktplaats, Messenger, whatsapp, SMS, e-mail of per post.

 3. Het product mag geleverd zijn aan de klant of een door de klant aangewezen derde welke niet de vervoerder is.

 4. Bergsma Vouwfietsen mag de klant vragen naar de reden van herroeping maar de klant is niet tot deze opgave verplicht.

 5. De klant heeft het recht om 14 dagen na overeenkomst van levering van de dienst zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Het herroepingsrecht vervalt indien de dienst binnen de bedenktijd is uitgevoerd.

 6. In geval van levering van een spoed dienst vervalt het herroepingsrecht van de klant. Bij annulering van de klant mag Bergsma Vouwfietsen 50% van de ingeschatte kosten alsnog in rekening brengen bij de klant.

 7. De klant krijgt de gelegenheid om het product te inspecteren. Daarbij is het van belang dat de klant zorgvuldig om gaat met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de klant het product slechts hanteert en inspecteert zoals dat in de winkel ook zou mogen.

 8. De klant is aansprakelijk voor waarde vermindering van het product wanneer de klant het product verder gebruikt dan bedoeld zoals in lid 11.7.

 9. Bergsma Vouwfietsen vergoedt het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na kennis geven van gebruik maken van het herroepingsrecht inclusief verzendkosten aan de klant.

 10. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaard levering aangeboden door Bergsma Vouwfietsen hoeft Bergsma Vouwfietsen niet de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 11. Er wordt gewacht met de betaling tot de producten bij Bergsma Vouwfietsen zijn binnengekomen of tot er voldoende bewijs is dat de producten onderweg zijn.

 12. Bergsma Vouwfietsen gebruikt voor terugbetaling hetzelde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 13. Kosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

 14. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van gebruik maken van het herroepingsrecht, zendt de klant het product terug naar Bergsma Vouwfietsen of overhandigt hij het product aan een gemachtigde persoon van Bergsma Vouwfietsen.

 15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 16. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren inclusief eventuele gratis producten indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Bergsma Vouwfietsen verstrekte instructies. Indien de klant hier niet aan voldoet zal eventuele schade in mindering worden gebracht op de terugbetaling en worden de gemaakte verzendkosten niet vergoedt aan de klant.

 

12.Klachten

 1. Bergsma Vouwfietsen hanteert een klachtentermijn van 2 maanden. Dit houdt in dan de klant binnen 2 maanden na vaststelling van de klacht of het probleem een melding van de klacht aan Bergsma Vouwfietsen kenbaar moet maken. Klaagt de klant niet tijdig dan gaat het recht van de klant om een beroep te doen op niet nakoming van de koopovereenkomst door Bergsma Vouwfietsen verloren.

 2. Klant mag de klacht melden via Marktplaats, Messenger, whatsapp, SMS, e-mail, telefoon of per post.

 3. De klant geeft een duidelijke zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht aan zodat Bergsma Vouwfietsen in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Bergsma Vouwfietsen.

 5. Bergsma Vouwfietsen zal de klacht uiterlijk binnen 14 dagen beantwoorden.

 6. Bergsma Vouwfietsen zal proberen uiterlijk binnen 4 weken na beantwoording de klacht af te handelen.

 7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bergsma Vouwfietsen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

13.Garantie

 1. Wanneer Bergsma Vouwfietsen en de klant een dienstverlenend overeenkomst zijn aangegaan bevat deze voor Bergsma Vouwfietsen enkel inspanningsverplichtingen geen resultaatverplichtingen.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product door de klant, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant.

 3. De garantie met betrekking op vouwfietsen is per product omschreven in de gedetailleerde garantie voorwaarden welke de klant bijgeleverd krijgt.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op de klant op het moment waarop deze worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 5. Wanneer de klant Bergsma Vouwfietsen geen tijd of kans geeft om problemen zelf op te lossen kan de klant ook geen beroep doen op de garantie.

 6. Als de klant vermoedt te maken te hebben met een garantiegeval neemt de klant allereerst contact op met Bergsma Vouwfietsen. De klant voorziet Bergsma Vouwfietsen van alle benodigde informatie om te kunnen beoordelen of het inderdaad gaat om een garantiegeval. De klant stuurt minimaal;

  1. Het factuurnummer.

  2. Een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van het geval.

  3. Indien van toepassing foto’s van het geval.

  4. Of de vouwfiets bij andere ondernemers dan Bergsma Vouwfietsen voor onderhoud of reparaties is geweest.

 7. Indien aan de hand van bovenstaande informatie Bergsma Vouwfietsen niet kan beoordelen of het een reparatie geval gaat dan zoekt Bergsma Vouwfietsen in overleg met de klant naar een andere oplossing om dit in te kunnen schatten.

 8. Als Bergsma Vouwfietsen aangeeft dat het gaat om een garantiegeval zal Bergsma Vouwfietsen in overleg met de klant een datum vastleggen waarop de vouwfiets gebracht kan worden.

  1. De klant dient de vouwfiets zelf te brengen naar het huidige adres van Bergsma Vouwfietsen tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  2. De klant mag de fiets ook verzenden naar Bergsma Vouwfietsen. Alle kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant, ook het terug zenden.

  3. De klant mag de vouwfiets bij elk andere fietsenmaker laten repareren op kosten van de klant echter vervalt dan het recht op garantie van het geen waar de reparatie verricht is.

 9. Als Bergsma Vouwfietsen aangeeft dat het niet gaat om een garantiegeval maar de klant wil toch de vouwfiets bij Bergsma Vouwfietsen laten repareren dient de klant er rekening mee te houden dat alle kosten voor rekening van de klant zijn.

 10. Bergsma Vouwfietsen staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. Het product bezit eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik zover dit is overeengekomen.

 11. Op los geleverde gebruikte onderdelen en/of accessoires wordt nooit garantie verstrekt.

 12. Op 2ehands vouwfietsen geldt een garantie van 1 maand. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 13. De garantie geldt niet op aangebrachte wijzigingen ook niet op verzoek van de klant aangebrachte wijzigingen.

   

 14. Reparatie

 1. De klant kan een reparatie verzoek melden via Marktplaats, Messenger, WhatsApp, sms, e- mail, telefoon of per post.

 2. Reparatie vindt ten alle tijden plaats op het adres van Bergsma Vouwfietsen tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 3. In geval van vervangend vervoer:

  1. Bij een reparatie op basis van garantie zorgt Bergsma Vouwfietsen voor passend vervangend vervoer wanneer de reparatie ingeschat is op langer dan 1 week, aldus een leenfiets.

  2. Indien de reparatie ingeschat is op minder lang dan 1 week kan er in overleg tussen de klant en Bergsma Vouwfietsen alsnog gezorgd worden voor een leenfiets.

  3. De leenfiets wordt in goede staat uitgeleend inclusief slot en verlichting.

  4. Bij uitleen tekent de klant een korte uitleenovereenkomst.

  5. Bij schade aan de leenfiets tijdens uitleen periode is de klant volledig verantwoordelijk voor eventueel benodigde reparaties aan deze schade en komt voor rekening van de klant.

  6. De klant dient de vouwfiets op het afgesproken tijdstip op te halen en de leenfiets weer in te leveren.

  7. Bij het niet tijdig inleveren van de leenfiets hanteert Bergsma Vouwfietsen per overschreden dag een gebruikelijk tarief vergelijkbaar met een huurfiets.

  8. In geval van diefstal van de leenfiets geldt bij het wel kunnen overleggen van de sleutel een eigen risico van €100. Bij het niet kunnen overleggen van de sleutel wordt de verkoopwaarde van de vouwfiets in rekening gebracht.

  9. Bergsma Vouwfietsen maakt een kopie van de het ID-bewijs van de klant. De klant heeft het recht deze bescheiden te laten vernietigen bij het terug brengen van de leenfiets, mits er aan alle voorwaarden voldaan is.

 4. Bergsma Vouwfietsen staat er voor in dat de door Bergsma Vouwfietsen verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 5. Bergsma Vouwfietsen garandeert bij het plaatsen van onderdelen of accessoires gedurende 3 maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden vouwfiets(en) dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd en dat daar hierbij goede materialen zijn gebruikt. Er zijn uitzonderingen waardoor deze garantie niet geldt;

  1. Slijtage.

  2. Wanneer de klant zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door Bergsma Vouwfietsen.

  3. Wanneer de klant het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires eist welke Bergsma Vouwfietsen normaal niet zou hebben gebruikt.

  4. Wanneer de klant bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren eist welke afwijken van de methode die BergsmaVouwfiesen anders had willen volgen.

  5. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de klant tenzij Bergsma Vouwfietsen in de deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

  6. Wanneer een derde werkzaamheden uitvoert aan de door BergsmVouwfietsen reeds gerepareerde of onderhouden vouwfiets, onderdeel of accessoires dan de klant geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De klant kan echter wel een beroep doen op de garantie wanneer de uitgevoerde werkaamheden van een derde niets te maken heeft met de reeds uitgevoerde reparatie van Bergsma Vouwfietsen.

 6. Als de klant bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit. Als de klant niet of niet tijdig om de onderdelen heeft gevraagd dan worden de

  vervangen onderdelen ook eigendom van Bergsma Vouwfietsen zonder dat de klant een vergoeding hiervoor krijgt. Bergsma Vouwfietsen hanteert hiervoor een termijn van 24 uur na levering.

 7. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Bergsma Vouwfietsen en bijvoorbeeld een fabrikant of een groothandel dan kan Bergsma Vouwfietsen weigeren de onderdelen af te geven.

 8. Als de klant de vouwfiets niet binnen 2 weken ophaalt nadat het bericht is ontvangen dat de reparatie klaar is dan kan Bergsma Vouwfietsen een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen bij de klant. Bergsma Vouwfietsen rekent een redelijke vergoeding voor de stallingskosten.

 9. De opdracht voor werkzaamheden wordt door Bergsma Vouwfietsen schriftelijk vastgelegd. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. Deze dient de klant en Bergsma Vouwfietsen te ondertekenen.

 10. De klant mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die Bergsma Vouwfietsen al heeft gemaakt en de werkzaamhden die dan al zijn afgerond moeten wel worden betaald door de klant.

 11. Bergsma Vouwfietsen meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de vermoedelijke leveringsdatum. Bergsma Vouwfietsen meldt het ook wanneer de opdracht wel afgerond zal zijn.

 12. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding tenzij er sprake is van overmacht van Bergsma Vouwfietsen.

 

15.Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. Bergsma Vouwfietsen voert de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Bergsma Vouwfietsen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is zowel de verantwoordelijkheid van de klant als de verantwoordelijkheid van Bergsma Vouwfietsen dat Bergsma Vouwfietsen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Bergsma Vouwfietsen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 6. Indien Bergsma Vouwfietsen er niet voor heeft gezorgd dat Bergsma Vouwfietsen tijdig kan beginnnen aan de uitvoering van de overeenkomst ligt de bewijslast van eventuele schade geheel bij de klant.

 7. Bergsma Vouwfietsen is uitsluitend aansprakelijk voor schade, die de klant lijdt, indien die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Bergsma Vouwfietsen.

 8. Indien Bergsma Vouwfietsen aansprakelijk is voor schade, is Bergsma Vouwfietsen slechts aansprakelijk voor de directe schade schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeengekomen overeenkomst.

 9. Bergsma Vouwfietsen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 10. Indien Bergsma Vouwfietsen aansprakelijk is is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald bewezen door middel

  van de factuur waarop de aansprakelijkheid en/of gedeelte van de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 11. Alle foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen gedaan door Bergsma Vouwfietsen zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding en/of gedeeltelijkte ontbinding van de enige verplichtingen en/of rechten.

 12. Indien BergsmaVouwfiets een overeenkomst aan gaat met meerdere klanten is een ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bergsma Vouwfietsen verschuldigd zijn.

 13. Zowel de klant als Bergsma Vouwfietsen dient ingebrekestellingen van zowel de klant als Bergsma Vouwfietsen kenbaar te maken aan Bergsma Vouwfietsen of de klant. Beide zijn verantwoordelijk voor het tijdig bereiken van de ingebrekestellingen.

 14. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Bergsma Vouwfietsen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bergsma Vouwfietsen er weer aan kan voldoen.

 15. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 16. Bergsma Vouwfietsen is in een overmachtsituatie geen enkele schade vergoeding verschuldigd ook niet als Bergsma Vouwfietsen als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 17. Met overmacht situaties wordt (niet uitsluitend) gerekend;

  1. Een noodtoestand zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.

  2. Wanprestaties van en overmacht van leveranciers, bezorgers of derden.

  3. Onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecom storingen en virussen.

  4. Stakingen, overheidsmaatregelingen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 18. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bergsma Vouwfietsen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen tenzij deze tekortkoming gezien de bijzondere aard de ontbinding niet rechtvaardigt.

 19. Ontbinding kan pas plaatsvinden indien Bergsma Vouwfietsen of de klant daadwerkelijk in verzuim is.

 20. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bergsma Vouwfietsen.

 21. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling wordt in dit geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bergsma Vouwfietsen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 22. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.

 23. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bergsma Vouwfietsen is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

16.Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Bergsma Vouwfietsen is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.


TerugLET OP! vakantieperiode en aanscherping NS

Let op! van 17-7-2024 tot en met 04-08-2024 is de winkel gesloten i.v.m. vakantie. Alle weborders zullen in de 1e week na onze vakantie verwerkt worden.

NS heeft aangekondigd om op 1 juli 2024 de regels aan te scherpen voor vouwfietsen in de trein. GEEN ZORGEN! 99% van alle vouwfietsen van maximaal 20 inch waarbij ook het stuur kan invouwen valt binnen de gestelde afmetingen! En mogen nog steeds gratis mee!


Openingstijden

Maandag:  11.00 - 16.00 uur
Dinsdag:  09.00 - 16.00 uur
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  09.00 - 20.00 uur
Vrijdag:  09.00 - 16.00 uur
Zaterdag:  09.00 - 16.00 uur
Zondag:  Gesloten
 
Telefonisch bereikbaar op: 06-40827839. (appen kan ook)

Afwijkende dagen
17 juli t/m 4 augustus 2024 (Vakantie):   Gesloten


FacebookBeixo
BeOne
Birdy
Bizobike
Bohlt
Dahon
DEMA
EOVOLT
Hercules
MBM
Puch
SollSo
Staerk
Takashi
Tern
UGO
Van Raam
Vogue